ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANKOPEN IN DE WINKEL

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

De onderliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waaronder begrepen: aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen en diensten, tussen een Klant die een bestelling plaatst in de fysieke winkel Comfortmeubel, uw interieurspecialist, te Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen en Buhara BVBA (hierna: Comfortmeubel). 

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aankopen in de webshop. Voor de aankopen in de webshop gelden de algemene voorwaarden bij online aankopen.

Onder het woord “Klant” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst, namelijk elke contractuele tegenpartij van Comfortmeubel.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en aanvaardt de koper deze voorwaarden.

Behoudens tegenstrijdige, uitdrukkelijk en geschreven beding worden al onze leveringen en verkopen beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijk en geschreven beding wordt de Klant geacht te verzaken aan zijn eigen algemene en bijzondere koopvoorwaarden en in te stemmen met de hiernavolgende bepalingen, welke altijd primeren op deze van de Klant. 

Artikel 2 – OFFERTE – BESTELLING EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De offerte van Comfortmeubel is vrijblijvend en informatief. Een bestelling wordt daarbij pas bevestigd nadat de Klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard via een handtekening op zijn bestelbon.

De in de offertes opgenomen prijzen zijn afhankelijk van schommelingen in de aankoopprijs van grondstoffen, dewelke doorgerekend worden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of onjuiste prijzen kunnen geen aanspraken ontleend worden. Voorstellen en offertes aan de Klant verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van verkoop, behoudens de uitvoering onder voorbehoud is gebeurd.

Artikel 3 – BESTELLING

De producten en diensten worden te koop aangeboden en duidelijk vermeld op de bestelbon. De bestelbon wordt in drievoud opgemaakt: één voor de Klant, één voor de verkoper en één voor de boekhouding. Na het overlopen van de bestelbon en de algemene voorwaarden tekenen zowel de Comfortmeubel als de koper de bestelbon. De bestelbon geldt als een rechtmatige overeenkomst. 

Comfortmeubel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de niet beschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten of diensten, zal Comfortmeubel het nodige doen om de betaalde bedragen terug te storten.

Artikel 4 – LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn leveringstermijnen informatief en vormen geen resultaatsverbintenis. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Comfortmeubel zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten op tijd te leveren. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Voor voorraadproducten geldt er meestal een leveringstermijn van 4 weken. Producten die niet op voorraad zijn of maatwerk verrichten kunnen duren tot 12 weken. Als een product of dienst niet binnen de leveringstermijn geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Comfortmeubel om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Contact opnemen moet gebeuren via de telefoon of per mail naar info@comfortmeubel.be.

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestellen en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De artikelen worden standaard niet gemonteerd bij de levering tenzij hiervoor, na overleg met de Klantendienst, een afspraak werd gemaakt tegen een afgesproken meerprijs. Ook een ladderlift dient apart aangevraagd te worden en kost 85 euro per uur tot en met de vijfde verdieping in Antwerpen. Wanneer de Klant hiervoor kiest, wordt dit op de bestelbon genoteerd en organiseert Comfortmeubel de ladderliftdienst. Heel belangrijk is dat er zeker 10 meter opening beschikbaar is voor de deur. Hiervoor moet de Klant bij zijn gemeente of stad op tijd parkeerborden aanvragen. Indien er onvoldoende plaats beschikbaar is en de levering niet kan worden uitgevoerd, gaat de leverdienst verder. Een tweede ladderlift komt dan op € 150,00. De kostprijs van een ladderlift buiten Antwerpen en hoger dan de 5e verdieping wordt ondubbelzinnig meegedeeld met de Klant bij de aankoop.

Het karton of verpakkingsmateriaal wordt nooit meegenomen tenzij Comfortmeubel ook de montage doet. In alle andere gevallen blijven de producten ingepakt. Indien de producten worden gemonteerd, kan Comfortmeubel geen enkel product meer terug aannemen. De montagekost is afhankelijk van het te monteren product en wordt duidelijk en ondubbelzinnig meegedeeld bij het aanvragen van deze extra service.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in Europa. Comfortmeubel kan de bestelling opsplitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of per telefoon. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, in feite een kopie van de bestelbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal de transporteur terug vertrekken. De Klant moet dan zelf contact opnemen met Comfortmeubel om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant of opnieuw worden geleverd tegen extra leverkosten. Deze bedraagt de oorspronkelijke leverkost plus een extra van 50 euro.

Alles wordt getransporteerd door de transportdienst van Comfortmeubel. Hierbij geldt dat wanneer de totale aankoopsom boven € 1.000,00 bedraagt, het gratis gelijkvloers wordt geleverd in Antwerpen. Wanneer de totale aankoopsom onder de € 1.000,00 bedraagt, worden de aankopen in Antwerpen gelijkvloers geleverd voor € 50,00. Voor alle andere gevallen geldt dat de leverkost € 1,00 is per km te berekenen vanuit het magazijnadres (zie artikel 9). 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Comfortmeubel draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Artikel 5 – GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze Klant geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Klant kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

 • gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. Comfortmeubel kan het tegendeel bewijzen.
 • wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Klant bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Comfortmeubel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 15 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Comfortmeubel staat overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van haar Klanten in voor de verborgen gebreken aan de door haar geleverde Producten. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport;
 • producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Comfortmeubel). 

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De Klant die een product onterecht terug verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. 

Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken  van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze lijst is niet limitatief.

Gebreken aan goederen die de Klant bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming met de verkoopovereenkomst en voorwaarden aan.

Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor fouten die geschieden tijdens het monteren van de producten door de Klant. Bij montagefout door de eigen dienst van Comfortmeubel, staat Comfortmeubel wel garant. Comfortmeubel kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met Comfortmeubel. 

Artikel 6 – BETALING EN PRIJZEN

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn uitgedrukt in euro (€), en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten, niet de service lift/trap, niet de extra service montage en niet de extra service ladderlift. Deze worden desgevallend apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is.

Comfortmeubel houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. De prijs die op de dag van de aankoop staat is de geldige prijs. Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijs of beschrijving. 

De producten blijven de eigendom van Comfortmeubel tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Comfortmeubel stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De producten blijven de eigendom van Comfortmeubel tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. 

De doorgehaalde prijzen zijn ofwel prijzen aangeraden door de leverancier ofwel de prijs voor promotie. De prijzen in de fysieke winkel kunnen afwijken van de online prijzen. Comfortmeubel houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen contant betaalbaar op het maatschappelijk adres van Comfortmeubel. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen.

De aankopen kunnen in de winkel kan de Klant betalen met: Bancontact, Mastercard, VISA, Maestro of cash. Betalen met ecocheques is niet mogelijk. Comfortmeubel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website.

In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. Bij de aankoop dient voor stockartikelen een voorschot van 20% te worden betaald of van 30% indien het besteld moet worden. Bij annulering verliest de Klant zijn voorschot. Comfortmeubel heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Comfortmeubel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de facturen van rechtswege en zonder een vereiste ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 50,00 en een wettelijke interest (consument) en intresten cfr. de wet van 02.08.2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties (onderneming) waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Ingeval van niet naleving van de vastgestelde betalingstermijnen en indien er gegronde twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant houdt Comfortmeubel het recht voor om bijkomende waarborgen te eisen of alle verdere, ongeacht uit welke overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, te staken en eventueel de overeenkomst als verbroken lastens de Klant te beschouwen, onverminderd het recht van Comfortmeubel op een schadevergoeding. De hieruit ontstane gevolgen en risico’s zijn geheel voor rekening van de Klant.

Ingeval de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande verplichtingen ten aanzien van Comfortmeubel te voldoen, kan Comfortmeubel alle verdere leveringen van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoedingen en verwijlintresten.

De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Comfortmeubel, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Artikel 7 – ANNULATIES EN TERUGBETALING

Zo lang er geen goederen en/of diensten aan de Klant zijn geleverd en er geen sprake is van contractuele wanprestatie, heeft de Klant het recht om de verkoopovereenkomst eenzijdig te verbreken. Elke annulering van een bestelling dient in dat opzicht schriftelijk te gebeuren. 

Wanneer de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij aan Comfortmeubel een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan zijn/haar voorschot van 20% bij stockartikelen en 30% bij te bestellen producten. Bij eenzijdige verbreking, zal het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatievergoeding. In geval van misbruik door de Klant (bijvoorbeeld wanneer de Klant een uitvoering van de overeenkomst of levering herhaaldelijk tegenwerkt of uitstelt voor een periode meer dan 3 maanden na binnenkomst van de goederen) is eenzelfde annulatievergoeding van toepassing.

Geopende en gemonteerde pakketten worden nooit teruggenomen. Ook gebreken o.w.v. montagefout door de Klant zelf valt niet onder garantie. Indien Comfortmeubel het bestelde goed niet kan leveren o.w.v. bijvoorbeeld een einde aan de collectie, een faillissement van de leverancier etc. kan de Klant opteren voor een annulering. Dan wordt het bedrag dat de Klant reeds heeft betaald teruggestort. 

Wanneer Comfortmeubel haar verplichtingen niet nakomt, verbindt zij er zich toe de Klant te vergoeden op dezelfde wijze als hierboven bepaald. 

Artikel 8 – HET VERZAKINGSRECHT

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verkopen binnen de toonzaal.

Artikel 9 – CONTACTGEGEVENS

Buhara BVBA met als handelsnaam Comfortmeubel is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd in België, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Groenstraat 84. Zij is ingeschreven in het KBO-register met BTW-nummer BE0455.738.563, Email: info@comfortmeubel.be, telefoon +32 (0)235 78 74, fax +32 (0)235 78 74. De exploitatieadres is Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen. Het magazijn is gevestigd op Helmstraat 12, 2140 Antwerpen.

Artikel 10 – OVERMACHT

Indien Comfortmeubel door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Comfortmeubel niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Comfortmeubel is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Comfortmeubel. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten etc. Het is de Klant ten strengste verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Comfortmeubel. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

Comfortmeubel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website www.comfortmeubel.be, op alle sociale media of in onze folder.

Comfortmeubel is niet verantwoordelijk voor ongelukken, diefstallen of alle daden die plaatsvinden op de parking te Groenstraat 84, 2060 Antwerpen en op de twee parkeerplaatsen voor de garagepoorten te Kerkstraat 112/114.

Comfortmeubel is niet verantwoordelijk voor ongelukken die gebeuren in de winkel o.w.v. nalatigheid door de ouders van een kind en andere nalatigheden te wijten aan de Klant.

Artikel 13 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Comfortmeubel kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen. Alle wijzigingen worden dan duidelijk en expliciet beschreven en meegedeeld. Elke aankoop, dienst of alle betrekkingen tot Comfortmeubel impliceert dat de Klant weet heeft van de algemene voorwaarden en deze respecteert.

Artikel 14 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via de Website.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Comfortmeubel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

COMFORTMEUBEL vindt privacy enorm belangrijk. Op geen enkele manier gaan wij uw persoonlijke informatie verkopen of doorspelen aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Nieuwsbrieven worden enkel gestuurd na expliciete toestemming en kunnen ten allertijden worden uitgeschreven. Uw privé gegevens worden door ons enkel gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of gegevens inbrengt, verzendt of uw persoonlijke gegevens raadpleegt. Onze server is uitermate beveiligd met de nieuwste technologie.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Comfortmeubel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Uw informatie wordt zeker en vast nooit verkocht of meegedeeld met derden. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht worden kan dit gebeuren.

Reviews achtergelaten door U kunnen verder gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en ander sociale media.

Artikel 15 – NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins de invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Comfortmeubel houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Comfortmeubel, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONLINE AANKOPEN

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

De e-commerce website van Comfortmeubel (handelsnaam), thans Buhara een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Groenstraat 84. Zij is ingeschreven in het KBO-register met BTW-nummer BE0455.738.563, Email: info@comfortmeubel.be, telefoon +32 (0)235 78 74, fax +32 (0)235 78 74. De exploitatieadres is Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen. Het magazijn is gevestigd op Helmstraat 12, 2140 Antwerpen.biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Comfortmeubel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Comfortmeubel aanvaard zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aankopen in de fysieke winkel te Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen. Voor de aankopen in de winkel gelden de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de bestelbon gekregen in de winkel.

Het gebruik van de website www.comfortmeubel.be en elke aankoop op de site impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt. Een bestelling wordt daarbij pas bevestigd nadat de Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

Artikel 2 – BETALING EN PRIJZEN

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in euro (€) en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten, niet de extra service montage en niet de extra service ladderlift. Deze worden desgevallend apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Comfortmeubel houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. De prijs die op de dag van de aankoop op de website of het medium staat is de geldige prijs. Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijs of beschrijving. Bij eventuele fouten wordt de klant onmiddellijk na de aankoop op de hoogte gebracht.

De producten blijven de eigendom van Comfortmeubel tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Comfortmeubel stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De producten blijven de eigendom van Comfortmeubel tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. 

De doorgehaalde prijzen zijn ofwel prijzen aangeraden door de leverancier ofwel de prijs voor promotie. De prijzen in de fysieke winkel kunnen afwijken van de online prijzen. Comfortmeubel houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Bancontact, PayPal, Creditcard, KBC/CBC Payment Button en Belfius Direct Net. Comfortmeubel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website.

In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt zijn om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van de online betaling werkt Comfortmeubel samen met Mollie. Bij de aankoop online dient ofwel een voorschot te worden betaald van 50% ofwel moet het aankoopbedrag volledig worden betaald. Bestellingen die met de post worden opgestuurd moeten 100% betaald zijn. Voor bij de meubeltransport kan de Klant opteren voor volledige betaling of 50% voorschot betaling. Het resterende bedrag moet dan bij de levering cash of met bankcheque overhandigd worden aan de leverdienst. Comfortmeubel heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Comfortmeubel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de facturen van rechtswege en zonder een vereiste ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 50,00 en een wettelijke interest (consument) en intresten cfr. de wet van 02.08.2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties (onderneming) waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Ingeval de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande verplichtingen ten aanzien van Comfortmeubel te voldoen, kan Comfortmeubel alle verdere leveringen van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoedingen en verwijlintresten.

De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Comfortmeubel, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Artikel 3 – PRODUCTEN

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Comfortmeubel niet. De foto’s, teksten, afmetingen en details die het product beschrijven zijn in geen enkele omstandigheden bindend opzichtens Comfortmeubel. Comfortmeubel is in geen geval Aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Comfortmeubel. Comfortmeubel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Comfortmeubel is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4 – BESTELLEN  

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.comfortmeubel.be. De Klant ontvangt via email na de aankoop met een bevestiging van zijn bestelling waarin alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant. Zoals bovenaan deze pagina aangehaald zijn al deze voorwaarden geldig voor aankopen op de website www.comfortmeubel.be. De voorwaarden bij bestellingen in de winkel vind de Klant hier.

Comfortmeubel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de niet beschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten of diensten, zal Comfortmeubel het nodige doen om de betaalde bedragen terug te storten.

Artikel 6 – LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn leveringstermijnen informatief en vormen geen resultaatsverbintenis. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Comfortmeubel zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten op tijd te leveren. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Voor voorraadproducten geldt er meestal een leveringstermijn van 4 weken. Producten die niet op voorraad zijn of maatwerk verrichten kunnen duren tot 12 weken. Als een product of dienst niet binnen de leveringstermijn geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Comfortmeubel om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Contact opnemen moet gebeuren via de telefoon of per mail naar info@comfortmeubel.be.

Indien Comfortmeubel de levering niet binnen voormelde aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. 

Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Comfortmeubel.

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De artikelen worden standaard niet gemonteerd bij de levering tenzij hiervoor, na overleg met de Klantendienst, een afspraak werd gemaakt tegen een afgesproken meerprijs. Ook een ladderlift dient apart aangevraagd te worden en kost € 75,00 per uur tot de vijfde verdieping in Antwerpen. Wanneer de Klant hiervoor kiest en dit dus aanvinkt, organiseert Comfortmeubel de ladderliftdienst. Heel belangrijk is dat er zeker 10 meter opening beschikbaar is voor de deur. Hiervoor moet de Klant bij zijn gemeente of stad op tijd parkeerborden aanvragen. Indien er onvoldoende plaats beschikbaar is en de levering niet kan worden uitgevoerd, gaat de leverdienst verder. Een tweede ladderlift komt dan op € 150,00. De ladderliftdiensten buiten Antwerpen en/of hoger dan 5 verdiepingen moeten specifiek aangevraagd worden. Wanneer de klant de dienst aanvinkt, neem de Klantendienst contact op met de Klant.

Het karton of verpakkingsmateriaal wordt nooit meegenomen tenzij Comfortmeubel ook de montage doen. In alle andere gevallen blijven de producten ingepakt. Indien de producten worden gemonteerd, kan Comfortmeubel geen enkel product meer terug aannemen. De montagekost is afhankelijk van het te monteren product en wordt duidelijk en ondubbelzinnig meegedeeld bij het aanvragen van deze extra service.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België. Comfortmeubel kan de bestelling op splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of per telefoon. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal de transporteur terug vertrekken. De Klant moet dan zelf contact opnemen met Comfortmeubel om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant of opnieuw worden geleverd tegen extra leverkosten. Deze bedraagt de oorspronkelijke leverkost plus een extra van 50 euro.

Afhankelijk van de grootte van uw aankoop worden aankopen opgesplitst in pakjesdienst en meubeltransport. Kleine pakketten worden opgestuurd via de pakjesdienst en het kost € 9,95 per pakket. Grote pakketten worden geleverd door onze meubeltransportdienst. Hierbij geldt dat wanneer de totale aankoopsom boven € 1.000,00 is, het gratis gelijkvloers wordt geleverd in Arrondissement Antwerpen. Wanneer de totale aankoopsom onder de € 1.000,00 is, worden de aankopen in Arrondissement Antwerpen gelijkvloers geleverd voor € 45,00. Wanneer de totale aankoopsom boven € 1.500,00 is, wordt de aankoop gratis gelijkvloers geleverd in Brussel hoofdstedelijk gewest. Wanneer de totale aankoopsom onder de € 1.500,00 is, worden de aankopen in Brussel hoofdstedelijk gewest gelijkvloers geleverd voor € 75,00. 

In resterende plaatsen te provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg wordt er geleverd voor € 75,00, in West-Vlaanderen, Henegouwen, Waals-Brabant en Luik komt dit op € 125,00 en in Luxemburg komt dit op € 175,00. Alle prijzen gelden hier voor levering gelijkvloers en houden geen rekening met het aankoopbedrag.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Comfortmeubel draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Artikel 7 – VERZAKINGSRECHT/RETOURS

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Comfortmeubel.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Comfortmeubel zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen meedelen. De Klant dient hiervoor gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kan de Klant helemaal onderaan de algemene voorwaarden terugvinden. 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Comfortmeubel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Comfortmeubel of een gemachtigd transporteur. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, in zijn nieuwe oorspronkelijke staat samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Dit geldt ook voor de annulering van een bestelling voor deze geleverd werd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Indien op dag 15 het product nog steeds niet is aangekomen, vervalt het herroepingrecht onmiddellijk. De retour moet verstuurd worden naar het adres van het magazijn dat vermeld staat in huidige voorwaarden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen en/of de ophaalkosten komen voor rekening van de Klant.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Comfortmeubel, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. 

Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de Klant een aangetekend schrijven te verzenden naar Comfortmeubel, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de annulering van de bestelling. Comfortmeubel zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, onder persoonlijk karakter vallen bijvoorbeeld zetels en stoelen die een andere kleur en opstelling hebben dan de beschikbare foto’s op de site. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. 
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Comfortmeubel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;(bijvoorbeeld maatwerk)
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Comfortmeubel specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Comfortmeubel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 8 – GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze Klant geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Klant kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

 • gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. Comfortmeubel kan het tegendeel bewijzen.
 • wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Klant bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Comfortmeubel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 15 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Comfortmeubel staat overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van haar Klanten in voor de verborgen gebreken aan de door haar geleverde Producten. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport;
 • producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Comfortmeubel). 

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De Klant die een product onterecht terug verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. 

Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken  van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze lijst is niet limitatief.

Gebreken aan goederen die de Klant bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming met de verkoopovereenkomst en voorwaarden aan.

Comfortmeubel is niet aansprakelijk voor fouten die geschieden tijdens het monteren van de producten door de Klant. Bij montagefout door de eigen dienst van Comfortmeubel, staat Comfortmeubel wel garant. Comfortmeubel kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met Comfortmeubel. 

Artikel 9 – CONTACTGEGEVENS

Buhara BVBA met als handelsnaam Comfortmeubel is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd in België, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Groenstraat 84. Zij is ingeschreven in het KBO-register met BTW-nummer BE0455.738.563, Email: info@comfortmeubel.be, telefoon +32 (0)235 78 74, fax +32 (0)235 78 74. De exploitatieadres is Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen. Het magazijn is gevestigd op Helmstraat 12, 2140 Antwerpen.

Artikel 10 – OVERMACHT

Indien Comfortmeubel door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Comfortmeubel niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Comfortmeubel is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Comfortmeubel. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten etc. Het is de Klant ten strengste verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Comfortmeubel. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

Comfortmeubel kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook. Comfortmeubel treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een link is opgenomen in de website.

Comfortmeubel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website  www.comfortmeubel.be, op alle sociale media of in onze folder.

Comfortmeubel wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van www.comfortmeubel.be.

Comfortmeubel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Comfortmeubel aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Comfortmeubel beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 13 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Comfortmeubel kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De Klanten zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek “Help & Contact” op de website van www.comfortmeubel.be, of op een andere manier. De Klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 2, nadat door Comfortmeubel gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 

Comfortmeubel behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Comfortmeubel elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Klanten. De Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de lay-out of inhoud van de website van www.comfortmeubel.be hun account te deactiveren. 

Artikel 14 – NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins de invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Comfortmeubel houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 15 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Comfortmeubel en wij streven er elke dag naar om dit te verbeteren. Elke Klant van Comfortmeubel met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met de winkel via de contactenformulier op onze website. Wij beantwoorden geen klachten via de telefoon of per e-mail.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Comfortmeubel, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 17 – PRIVACYBELEID

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via de Website.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Comfortmeubel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

COMFORTMEUBEL vindt privacy enorm belangrijk. Op geen enkele manier gaan wij uw persoonlijke informatie verkopen of doorspelen aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Nieuwsbrieven worden enkel gestuurd na expliciete toestemming en kunnen ten allertijden worden uitgeschreven. Uw privé gegevens worden door ons enkel gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of gegevens inbrengt, verzendt of uw persoonlijke gegevens raadpleegt. Onze server is uitermate beveiligd met de nieuwste technologie.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Comfortmeubel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Uw informatie wordt zeker en vast nooit verkocht of meegedeeld met derden. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht worden kan dit gebeuren.

Reviews achtergelaten door U kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van U naam of e-mailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en ander sociale media.

Artikel 15 – BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

MODELFORMULIER

Modelformulier voor herroeping = dit formulier alleen invullen en aangetekend terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Aan Comfortmeubel, 2140 Antwerpen, Kerkstraat 114

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen*:

Besteld op*/Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is