Algemene Voorwaarden Winacties Comfortmeubel

Deze algemene voorwaarden winacties van Comfortmeubel (hierna: de ‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Comfortmeubel en de sociale media platformen. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers tot 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Comfortmeubel kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Maar de winnaars dienen zelf de prijs te komen halen van de fysieke winkel van Comfortmeubel zijnde Kerkstraat 114, 2060 Antwerpen.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in België.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Comfortmeubel gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Comfortmeubel is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij eventuele levering of verzending van de prijs.

8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag/winactie. Comfortmeubel mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Comfortmeubel gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

10 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Comfortmeubel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

11 – Comfortmeubel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag/winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag/winactie of de aanwijzing van de winnaar.

12 – Comfortmeubel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

13 – Comfortmeubel is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – Comfortmeubel is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Comfortmeubel daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Comfortmeubel op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

15 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Comfortmeubelm zal zo spoedig mogelijk reageren.